ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Сапунени мехурчета

Играта е дейността на едно дете, която то извършва с любопитство и вродено желание. Тя го поставя в различни ситуации, събужда у него инициативност, изобретателност, изгражда чувство на доверие и справедливост. Играта доставя радост и е най-подходящата форма за изграждане на позитивни взаимоотношения, желания за сътрудничество и взаимопомощ, като едновременно с това дава възможност за лична изява и себеопознаване. Тя свързва светът на възрастните с този на децата и е чудесно средство за стимулиране и комуникация.

Чрез обмяна на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение, както и използване на игри и игрови методи в обучението да:
-провокираме интереса на децата към различни области от живота;
-стимулираме развитието на критичното и самокритичното мислене, на творческите способности на учениците/ децата;
-формираме на положителна мотивация и положително отношение към ученето и умствения труд;
-формираме умения за съвместна дейност и работа в екип;
-формираме на умение за контрол и самоконтрол; отговорност, уважение и оценяване успеха на партньорите.

Книжка с игри :" Саунени мехурчета!

Сапунени мехурчета - Изображение 1