ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Враг голям съм на боклука

       Проектът е насочен към дейности, стимулиращи формиране на екологосъобразно поведение у децата и развиване на нагласи и умения за опазване на чиста природна среда. Цели развиване на детското въображение за работа с отпадъчни материали - хартия, пластмаса, стъкло и др. и превръщането им в повторно приложими предмети за бита, или произведения на приложното изкуство. Проектът е стартиран по време на практическо обучение за начинаещи по дейност eTwinning.

Цели:

     Да се стимулира интереса на децата към необходимостта да се опази Природата чиста, да насърчим детското творчество при работа с отпадъчни материали, да изградим компетенции за рециклирането, като важна за съхранението на чиста природа, дейност. По време на проекта децата ще работят в екипи или малки групи и ще развият умения за сътрудничество, наблюдателност и критичност.

дейности по проекта еTwinning платформа

Електронна книжка

Проектът бе отличе със знак за качество както за учителя, така и за децата!!!!

etw_qualitylabel_111621_bg

etw_pupilcertificate_111621_bg

Враг голям съм на боклука - Изображение 1