ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ПЧЕЛИЦА
град КАЗАНЛЪК

Родителско настоятелство

Към всяка група са изградени родителски активи за подпомагане на дейността на отделната градинска група. Те съвместно с ръководството на ДГ № 18 "Пчелица" обсъждат текущи проблеми, свързани с дейността на детското заведение и съдействат за решаването им, съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства. На първата родителска среща за учебната година, родители сами избират ръководството на родителския актив и касиер.

Родителите при желание от тяхна страна обезпечават възпитателно-образователната работа на децата в групата и обогатяват материално-техническата база. За проведените родителски срещи се води протокол.